Stadgar - Ekolivs

Stadgar för Ekolivs (Ronnebygatans ekologiska livs och boklåda, ekonomisk förening)

Senast reviderade vid årsstämma 2 april 2017.

§ 1 Firma

Föreningens firma är Ronnebygatans ekologiska livs och boklåda, Ekonomisk Förening.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse som konsumenter, genom att gemensamt köpa in ekologiska och närproducerade livsmedel, underlätta rättvisehandel för medlemmar och boende i området Södra innerstaden samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§ 4 Insatser

Insatsen är 200 kr. Insatsen erlägges kontant i butik eller på angivet konto inom tre veckor efter det att medlemskap beviljats.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman och får vara högst 100 kr.

§ 6 Medlemskap

Till medlemskap kan antas envar som kan ställa sig bakom föreningens ändamål och målsättning. Ansökan om medlemskap kan göras i butiken eller via e-mail.

§ 7 Uteslutning

Medlem som inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningen får uteslutas av styrelsen.

§ 8 Utträde

Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen. Utträde ur föreningen äger rum vid nästkommande styrelsemöte att skriftlig begäran inkommit.

§ 9 Förlust av rösträtt

Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 10 Återbetalning av insatser

Medlem som lämnat föreningen har rätt att på begäran återfå sin insats enligt 4:e kap i Lagen om ekonomiska föreningar.

§ 11 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter samt högst 3 suppleanter. Mandatperiod är två år för ordinarie ledamöter. Halva antalet ledamöter väljs årligen. Suppleanter väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie stämma.

§ 12 Revisorer

Föreningsstämman utser 1 ordinarie revisor och högst 1 suppleant. Revisorer väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie stämma.

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser. Firman tecknas var för sig.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari till 31 december.

§ 16 Stämmor

Ordinarie föreningsstämma äger rum före april månads utgång.

Extra stämma skall hållas när:

 • styrelsen anser att det behövs,
 • revisorerna begär det,
 • en tiondel av de röstberättigade begär det.

§ 17 Kallelse till stämmor

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta.

§ 18 Föreningsstämma

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:


 1. Val av ordförande.
 2. Val av protokollförare.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning.
 7. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Bestämmande av av ersättning till de medlemmar som deltar aktivt i driften av verksamheten.
 13. Fastställande av årsavgift.
 14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisor och suppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman.
 19. Övriga ärenden.

§ 19 Rösträtt

Varje medlem äger en röst.

§ 20 Ärende på stämman

Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast sex veckor innan stämman.

§ 21 Stadgeändring

Beträffande stadgeändring gäller vad som föreskrivs i 7 kap, §34 och §35 i Lagen om ekonomiska föreningar (SFS 2016:1336).

§ 22 Överskott

Uppkommet överskott skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, avsättas till dispositionsfond.

§ 23 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar efter det att medlemmarna fått tillbaka sina insatser, delas lika mellan medlemmarna.

§ 24 Övrigt

I övrigt gäller reglerna i Lagen om ekonomiska föreningar, 1987:667.